Dane Kontaktowe

Jzef Zagrobelny

Kancelaria Komornicza
w Jaros?awiu
ul. Jana Paw?a II 7
37-500 Jaros?aw

Bank Zachodni WBK SA I/O w Jaros?awiu

11-1090-2590-0000-0001-2245-7934

Kancelaria czynna
od 8:00 do 15:00

tel./fax
+48 16 621 40 41

Masz pytanie? Napisz!

jaroslaw.zagrobelny@komornik.pl

System OGNIVO

Od 01.07.2013 roku w Kancelarii Komornika S?dowego Jzefa Zagrobelnego za pomoc? systemy OGNIVO mo?na uzyska? informacj? o d?u?nikach w wymienionych Bankach komercyjnych oraz sp?dzielczych. >>> czytaj wi?cej

W?a?ciwo?? terytorialna

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach s?dowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, z wyj?tkiem spraw o egzekucj? z nieruchomo?ci oraz spraw, w ktrych przepisy o egzekucji z nieruchomo?ci stosuje si? odpowiednio. W przypadku wyboru komornik dzia?a poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
Wierzyciel dokonuj?c wyboru komornika, sk?ada wraz z wnioskiem w wszcz?cie egzekucji o?wiadczenie na pi?mie, ?e korzysta z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach s?dowych i egzekucji). W?a?ciwo?? terytorialna Komornika Sadowego przy S?dzie Rejonowym w Jaros?awiu obejmuje powiat jaros?awski.
>>> Zobacz na mapie